افغانستان

قتل سه زن در یک ماه اخیر در بغلان

ماه‌رو دختری ۲۵ ساله باشنده ای اصلی قریه چرم‌گری منطقه لرخوابی ولسوالی دهنه بغلان به روز دهم ماه دلو شب هنگام از سوی افراد ناشناس نخست از خانه بیرون کشیده شد و پس از آن به گلوله بسته شد. منابع می گویند که جسد ماه‌رو را از داخل یک جر در نزدیک خانه شان پیدا کردند.

ارباب فضل الدین از باشنده گان این ولسوالی می گوید مهروز در حکومت پیشین در نتیجه خشونت های خانواده گی به خانه امن برده شده بود و به ضمانت بزرگان قوم به خانه آورده شد . او می گوید « چندین بار ما دیدیم که این دختر از سوی خانواده اش به ویژه پدر و برادرانش مورد لت و کوب قرار می گرفت نمی دانیم شاید موضوع خشونت خانواده گی باشد و یا هم چیزی دیگری.”

باشنده گان بغلان می گویند دختری به نام ستایش به روز ۵ ماه دلو در ولسولی بغلان مرکزی در خانه اس به گونه مرموزی به قتل رسید، یکی از نزدیکان ستایش می گوید ” ستایش وقتی که برای ادای نماز صبح و گرفتن اوضو به حویلی می رود توسط فردی ناشناسی بالایش فیر شده و کشته میشود وقتی ما رفتیم خانه شان همه جا خون تازه دیده می شد.”

او می افزاید که طالبان خانواده ستایش را تهدید کرده و گفته اند که هیچ کسی حق ندارد در این مورد با شخص یا رسانه ای چیزی بگوید.

از سوی هم دو هفته پیش جسد یک دختر و پسر جوان به شفاخانه ولایتی بغلان آورده شد که چهره های شان از شدت زخم ها قابل شناسایی نبود. یکی از پزشکان این شفاخانه گفت: ” این دو جوان به گونه بسیار وحشت‌ناکی به قتل رسیده بودند، چشم های دختر و پسر کشیده شده شده بود و بینی شان نیز بریده شده بود.”

پزشکان شفاخانه بغلان می گویند که جسد این دو جوان پس از چند روز از شفاخانه از سوی طالبان انتقال شد و دفن شد.

تا کنون هیچ فردی در پیوند به این قتل ها بازداشت نشده است.