افغانستان

سازمان ملل: شمار افراد نیازمند به کمک‌های نجات‌بخش در افغانستان به بیش از ۲۸ میلیون تن رسیده است

اوچا یا اداره هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه ملل متحد در گزارش تازه خود، شمار نیازمندان در افغانستان را از سال ۲۰۱۹ تا سال ۲۰۲۳ به بررسی گرفته است.

یافته‌های این اداره نشان میدهد که در سال ۲۰۱۹ شمار افرادی که به کمک های بشردوستانه نیاز داشتند ۶.۳ میلیون میلیون تن بود اما این رقم سال به سال افزایش یافته است.به گفته اوچا شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در سال روان میلادی به ۲۸.۳ میلیون تن رسیده است.

در بخشی از این گزارش اداره هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد آمده است که «در سال ۲۰۲۳ ، ۲۸.۳ میلیون تن در افغانستان به کمک های نجات نیاز دارند – این یک افزایش ۳۵۰ درصدی تنها در پنج سال است.»

اوچا در گزارش خود، میانگین بدهی خانواده ها را در سال ۲۰۲۲ میلادی، نزدیک به شصت هزار افغانی اعلام کرده است که مقایسه با دو سال پیش افزایش ۳۰ درصدی را نشان میدهد.

در این گزارش هم‌چنان آمده است که در سال۲۰۲۲ میلادی، ۶۴ درصد خانواده ها از اثر خشکسالی زیان دیده‌اند که دو برابر در مقایسه با سال‌پار افزایش یافته است.

برخی تحلیلگران اقتصاد عمده ترین دلیل رکود اقتصادی کشور را کاهش سرمایه گذاری، خشکسالی و بی ثباتی سیاسی می دانند.

سیر قریشی، تحلیلگر مسایل اقتصادی گفت: «از هر پنج نفر فقیر، چهار نفر در مناطق روستایی زندگی میکنند و گفته می توانیم مناطق شرقی، شمال شرقی و غرب مرکزی که تقریبا نیم از ساکنان آن فقیر هستند و کمترین مصرف سرانه و بیشترین احتمال فقر را دارند فقدان آموزش، معیشت و دسترسی به خدمات اولیه به فقر افغانستان کمک میکند.»

پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست ۲۰۲۱ میلادی، اقتصاد افغانستان رو به وخامت است و در یک سال، افغانستان گواه کاهش پنج میلیارد دالر در تولید ناخالص داخلی اش بود.

بربنیاد آمارهای رسمی اداره ملی احصاییه و معلومات، درآمد سرانه کشور در سال ۲۰۲۲ به کمتر از ۳۵۰ دالر رسیده است.