افغانستان

مسوولین آموزشگاه‌ها: بیش از ۳۷ آموزشگاه در جوزجان در ورشکستگی قرار دارند

منابع محلی در ولایت جوزجان میگویند که تمامی آموزشگاه ها و مکتب های خصوصی پایین تر از صنف ششم نیز روز شنبه به تاریخ ۴ جدی بر روی دانش آموزان دختر بسته شد.

در این حال مسوولین آموزشگاه ها در ولایت جوزجان میگویند که بیش از ۷۰ درصد دانش آموزان آموزشگاه ها را در جوزجان بانوان استند، اکنون در نبود بیش از نیمی از دانش آموزان، آموزشگاه هایشان در حالت رکود اقتصادی قرار دارد.

یک منبع که خواست نامی از وی گرفته نشود به تلویزیون آمو میگوید نیرو های ریاست استخبارات جوزجان به روز پنجشنبه ۲ جدی به همه ای آموزشگاه ها و مکتب ها رفته اند و دستور داده اند که بی هیچ اعتراضی باید دانش آموزان دختر را به خانه هایشان بفرستند و دروازه آموزشگاه هایشان را به روی دختران بسته کنند.

محمد شریف عمری مسوول آموزشکاه ارسلان به تلویزیون آمو می گوید بربنیاد نامه رسمی وزارت تحصیلات عالی و دستور ریاست معارف ولایت جوزجان به دانش آموزان دختر گفته اند که دیگر اجازه ورود به صنف هایشان را ندارند و منتظر استند تا دستور تازه طالبان برایشان برسد.

وی گفت ” بیشتر از نیم دانش آموزان آموزشگاه ها را در جوزجان دختران تشکیل میدهد و اگر نیم این دانش آموزان نباشد ما نیز مجبور هستیم دروازه آموزشگاه ها را ببندیم. من دلیلی قانع کننده ای نمیبنم که باید دروزاه دانشگاه ها بر روی طبقه اناث بسته شود در حالی که همه دانش آموزان حتا دختران خرد سن با رعایت حجاب وارد صنف های درسی میشدند این واقعا نا عادلانه است.”

فولاد بیک مسوول آموزشگاه ستاره گان در ولایت جوزجان به تلویزیون آمو میگوید که بسته شدن آموزشگاه ها به روی دانش آموزان دختر سبب رکود آموزشگاهش شده است وی می فزاید” در اوایل روزانه هفت ساعت درسی داشتیم اما حالا فقط دو ساعت درسی برای طبقه ذکور داریم و پنج صنف بانوان را لغو کردیم بنا مجبور هستیم که دروازه آموزشگاه را بسته کنیم چون فیس دانش آموزان این دو صنف حتا کرایه اطاق ها را نیز پوره نخواهد کرد”.

وی همچنان می گوید که با ورشکست شدن آموزشگاه ها شمار زیادی از استادان بیکار خواهند شد.

دانش آموزان دختر در ولایت جوزجان میگویند که مسوولان آموزشگاه ها برای آنان گفته اند باید در خانه های شان باشند.

مسعوده از دانشجویانی است که در یکی از آموزشگاه ها زبان انگلیسی می آموخت به آمو میگوید که وی پس از دو سال تلاش و کوشش توانسته بود به رشته طب معالجوی کابل با کسب ۳۳۸ نمره راه پیدا کند اما حالا نگران آینده نا روشن اش است.

او می فزاید” من با بی خوابی های شبانه و زحمات روزانه توانسته بودم دررشته طب کامیاب شوم حالا نیز برای آماده گی زبان انگلیسی درس میخواندم .»

آزیتا یکی دیگر از دانش آموزان در جوزجان میگوید که آماده گی کانکور را در یکی از آموزشگاه ها با محدودیت ادامه میداد اما امیدوارانه همه روزه از روستا به شهر آمده و تلاش میکرد می افزاید ” دیگر آرزو هایم فکر کنم در موجودیت این حکومت یک خواب و خیال بیش نیست دیگر امیدی برایم نمانده است من برای آینده خود و هم نسلان خود متاسفم.”

طالبان به روز ۳۰ ماه قوس تمامی دانشگاه ها را به روی دختران در افغانستان بسته کردند، اینن محدودیت با واکنش های سخت جهانی رو به رو شده است.