افغانستان

تبدیل ۲۰ خانه‌ی مقام‌های پیشین و مردم عادی در کاپیسا به پاس‌گاه

طالبان بیش از ۲۰ خانه‌ی مسکونی از مقام‌های دولت پیشین و مردم عام را در ولسوالی‌های حصه اول، حصه دوم کوهستان و مرکز کاپیسا به سنگر‌های نظامی تبدیل کرده و به‌مالکان این‌ خانه‌ها هش‌دار داده‌اند که حق شکایت در این مورد را ندارند.

بربنیاد بررسی‌هایی که تلویزیون آمو انجام داده است، طالبان در ۸ خانه‌ در حصه اول کوهستان، ۶ منزل مسکونی در ولسوالی حصه دوم کوهستان و ۸ منزل مسکونی در مرکز کاپیسا پاس‌گاه نظامی ایجاد کرده‌اند.

یکی از باشندگان این منطقه که نخواست نامی از او در این گزارش گرفته شود، می‌گوید که نزدیکِ ۹ ماه می‌شود که طالبان خانه‌اش و چندین دکان او را در مرکز کاپیسا به پاس‌گاه نظامی تبدیل کرده‌اند و او را تهدید نموده‌اند تا هزینه‌ی برق را نیز بپردازد.

او ادامه داد که من از دکان‌های خود کرایه می‌گرفتم و از این طریق مصارف خانواده‌ام را تأمین می‌کردم، با آن‌که چند بار عریضه کردم که خانه‌ام را طالبان ترک کنند؛ اما کسی به حرفم گوش نداد.

یکی دیگر از باشند‌گان کاپیسا نیز می‌گوید که ۷ ماه می‌شود طالبان در خانه‌ی او سنگر گرفته‌اند و او مجبور شده‌است تا به خانه‌ی یکی از بستگانش کوچ کند.

او به تلویزیون آمو می‌گوید: «‌از یک‌سو بی‌کاری و از سوی دیگر من نمی‌توانم در خانه‌ام زندگی کنم و اگرکسی وسایل خانه‌ام را نیز ببرد، من شکایت کرده نمی‌توانم.»

بر بنیاد آمارهایی که در دست‌رس تلویزیون آمو قرار گرفته‌است، طالبان در دو مکتب و دو سالون فاتحه‌خوانی  در کاپیسا نیز سنگر گرفته‌اند.

این درحالی است که در هفته‌های گذشته طالبان از ساختمان‌های نردیک به ۳۴ مکتب در ولایت‌های مرکزی مانند پنجشیر و کاپیسا به‌حیث پاس‌گاه استفاده کرده‌اند و دانش آموزان این مکتب‌ها مجبور شده‌‎اند زیر سایه‌ی درختان و روی زمین درس بخوانند.