افغانستان

اوچا با «کمبود شدید بودجه» در افغانستان مواجه است

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارشی بار دیگر تاکید کرده است که در افغانستان با «کمبود شدید بودجه» مواجه است.

اوچا می‌گوید که برنامه‌های «حیاتی» این سازمان در افغانستان به‌ شمول مراقبت‌های صحی، سرپناه، غذا، آموزش و حفاظت، به دلیل کمبود شدید بودجه با «خطر» مواجه است.

این سازمان می‌گوید: «اگر نتوانیم بودجه کافی و به موقع را بسیج کنیم، بحران انسانی جاری بدتر خواهد شد».

در گزارش این سازمان آمده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیش از نیمی از جمعیت کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

در این گزارش آمده است هم اکنون ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیازمند هستند.

اوچا می‌افزاید که ۹.۲ میلیون کودک در کشور نیز شامل این نیازمندان به کمک‌های به بشردوستانه هستند.

اوچا در این گزارش همچنین گفته است که پس از اگست ۲۰۲۱، «تحمیل سیاست‌های محدودکننده حقوق‌بشری و حقوق زنان» از سوی طالبان، فقر را در کشور تشدید کرده است.

این سازمان می‌گوید که محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان مانع دست‌رسی زنان و دختران به کمک‌ها و خدمات و همچنین مشارکت‌ آن‌ها در توزیع این کمک‌ها شده است.