افغانستان بازرگانی

طالبان بیش از ۸۸۹ میلیون پول افغانی مندرس را حریق کردند

بانک مرکزی زیر اداره طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که بیش از ۸۸۹ میلیون پول افغانی مندرس را حریق کرده است.

در خبرنامه این بانک آمده که آنان ۸۸۹میلیون و ۹۲۰هزار افغانی پول مندرس را در زون مرکز جمع‌آوری کرده و سپس حریق ساخته‌اند.

این بانک زیر اداره طالبان می‌گوید که پول‌های مندرس را با حضور نمایندگان وزارت‌های عدلیه و مالیه زیر اداره طالبان حریق ساخته است.

این در حالی است که شماری از شهروندان با انتقاد گردش بیش از حد پول‌ها در بازارهای کشور می‌گویند که طالبان پول‌های چاپ شده جدید را کمتر وارد بازار می‌سازند و بیش‌تر در میان افراد خود شان توزیع می‌کنند.

این شهروندان می‌گویند که طالبان به بانک‌های خصوصی به گونه شفاهی گفته‌اند که پول‌های جدید را به شهروندان عادی کمتر بدهند و بیش‌تر به کارمندان نهادهای زیر اداره آنان توزیع کنند.