افغانستان بازرگانی

طالبان فعالیت دستفروشان ارز را در سرای شهزاده ممنوع کردند

طالبان فعالیت دستفروشان ارز را در داخل سرای شهزاده ممنوع کردند. بربنیاد این تصمیم طالبان صدها صراف از کار، بیکار خواهند شد.

برخی از صرافان به تلویزیون آمو می‌گویند که امروز طالبان بازار «بولی» را که بزرگترین تبادله اسعار در آن انجام می‌شد و تعیین کننده ارزش ارز در برابر پول افغانی بود، بستند.

برخی از آگاهان اقتصاد به این باوراند که محدودیت بر صرافی‌ها، زمینه را برای انحصاری شدن سیستم پولی فراهم می‌کند.

بربنیاد این اطلاعیه و اطلاعات برخی از صرافان، ریاست استخبارات طالبان، وزارت داخله طالبان و بانک مرکزی زیر اداره طالبان در همکاری با اتحادیه صرافان بدون اطلاع از پیش، به روز دوشنبه(۱۸ سرطان) بازار «بولی» را که در آن ده‌ها صراف حضور داشتند، بستند و افزون بر آن غرفه‌های صرافان را در بیرون سرای شهزاده مهر لاک کردند.

برخی اعضای اتحادیه صرافان به تلویزیون آمو تایید می‌کنند که این تصمیم سر از روز دوشنبه عملی شده و فعالیت صرافان در بازار بولی متوقف شده است.

اما تا هنوز بانک مرکزی زیر اداره طالبان دلیل این تصمیم را روشن نکرده است.

برخی از آگاهان اقتصاد به این باوراند که محدودیت بر صرافان، زمینه را برای انحصار در سیستم پولی کشور فراهم خواهد کرد.

سید هارون امینی، آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «در حالیکه بانک‌های افغانستان قادر به ارائه خدمات مالی نیستند، صرافی‌ها تنها مرجعی است که مردم به آن برای خدمات پولی در سطح ملی و بین‌المللی رجوع می‌کنند. هر نوع محدودیت بر صرافان یک نوع فشار بر مردم می‌گذارد و دوم زمینه را برای انحصاری شدن سیستم پولی کشور فراهم می‌کند.»

برخی از صرافان که نمی‌خواهند از آنها نام برده شود، تاکید می‌ورزند که این تصمیم طالبان صدها صراف را بیکار خواهد کرد.

رییس پیشین اتحادیه بانک‌های افغانستان به این باور است که این اقدام طالبان سطح بیکاری را در کشور افزایش خواهد داد.سیر قریشی، رییس پیشین اتحادیه بانک‌های افغانستان می‌گوید: «این تصمیم می‌تواند مشکلات را در قسمت کار ایجاد کند. باید اقداماتی در پهلوی این تصمیم گرفته شود که برای صرافان مجوز داده شود که این‌ها بتوانند در چارچوکات قانونی خدمات ارائه کنند.»

پیش از این، طالبان در ماه حمل سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی جواز صرافی‌های انفرادی و خدمات پولی را لغو کردند و یک سال بعد آن در حمل ۱۴۰۳ بانک مرکزی زیر اداره طالبان فعالیت صرافی‌های آنلاین را متوقف کردند که در نتیجه این دو تصمیم شان، دست صدها تن از کار گرفته شد.