افغانستان

۵۸۳ مهاجر افغانستان از ایران و پاکستان اخراج شدند

در ادامه اخراج و بازگشت مهاجران افغانستان از ایران و پاکستان، ۳۲۲ خانواده مهاجر که شامل ۵۸۳ تن می‌شود روز پنجشنبه به کشور بازگشتند.

وزارت مهاجرین زیر اداره طالبان گفته است که این خانواده‌ها از طریق گذرگاه‌های تورخم، سپین بولدک، راه ابریشم و اسلام قلعه به کشور برگشته‌اند.

بر اساس خبرنامه این وزارت، ۹۰ خانواده از گذرگاه مرزی تورخم و ۹۱ خانواده از گذرگاه سپین بولدک وارد افغانستان شدند.

در خبرنامه آمده است که از گذرگاه مرزی نیمروز ۵۵ خانواده و از مرز اسلام قلعه ۸۶ خانواده از ایران اخراج شدند و به کشور برگشتند.

این در حالی است که برای بسیاری از برگشت کنندگان در داخل افغانستان زمینه‌های کاری وجود ندارد و نه هم سازمان‌های امداد رسان بودجه کافی برای تامین معيشت این خانواده‌ها در اختیار دارند.