افغانستان

جاپان ۱۰ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

سفارت جاپان در کابل گفته است که این کشور قرار است برای تضمین معیشت جایگزین کشت خشخاش، درمان، توان‌بخشی و خدمات ادغام معتادان مواد مخدر در افغانستان، ۱۰ میلیون دالر کمک کند.

این سفارت افزوده است که این کمک از طریق دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در بدخشان، هلمند و قندهار هزینه خواهد شد.

در همین حال وزارت خارجه جاپان در اعلامیه گفته است که یوکو کامیکاوا وزیر خارجه این کشور در دیدار با غاده فتحی والی مدیر اجرایی مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، سند کمک مالی برای تقویت ظرفیت‌های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را امضا کرده است.