افغانستان

۱۳ شهروند افغانستان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند

سیزده تن از شهروندان افغانستان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند و روز سه شنبه به کشور بازگشتند.

در خبرنامه وزارت مهاجرین زیر اداره طالبان آمده است که این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی به یک ماه تا ده سال زندان محکوم شده بودند.

این در حالی است که حکومت پاکستان در هفته روان روند دوم اخراج مهاجران بی‌مدرک از این کشور را آغاز کرد.

مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که در این دور نزدیک به ۸۰۰ هزار مهاجر بی‌مدرک از این کشور اخراج خواهند شد.