افغانستان

ایران نزدیک به یک‌هزارو۵۰۰ مهاجر افغانستان را در یک روز اخراج کرد

نزدیک به یک‌هزارو۵۰۰ مهاجر افغانستان در یک روز از ایران به گونه «اجباری و اختیاری» اخراج شدند و به کشور برگشتند.

وزارت مهاجران زیر اداره طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که یک‌هزارو۴۱۸ مهاجر کشور در یک روز (جمعه، ۸ سرطان) از ایران اخراج شده‌اند.

بر اساس این خبرنامه، این مهاجران از طریق مرز پل ابریشم در نیمروز وارد افغانستان شده‌اند.

گفتنی است که این مهاجران شامل مجردان و خانواده‌ها می‌شوند.

این در حالی است که پاکستان مرحله دوم اخراج «اجباری» مهاجران افغانستان را روی دست گرفته است و ایران نیز روند اخراج مهاجران افغانستان را شدت بخشیده است.