زنان

نهادی از زنان در کانادا: بر خواست‌های مردم افغانستان در نشست دوحه «معامله» نشوند

محل برگزاری نشست دوم دوحه در باره افغانستان. عکس از آرشیف.

انجمن فمینیستی کانادا برای افغانستان در اعلامیه‌ای به نمایندگی از ۶۹ سازمان و گروه‌های جامعه مدنی در واکنش به نشست سوم دوحه درباره افغانستان، تاکید کرده است که حقوق اساسی و خواست‌های مردم افغانستان در این نشست «معامله» نشوند.

این انجمن افزوده است که سازمان‌های جامعه مدنی امیدوار بودند تا این نشست روی حقوق بشر توجه کند و حقوق زنان و دختران را نه تنها به عنوان یک مسئله شعاری بلکه به عنوان معیار عینی برای «پاسخگویی طالبان» در نظر بگیرد.

در اعلامیه آمده است که مشارکت زنان و دختران برای مشروعیت روند دوحه یک اصل «حیاتی» است. انجمن فمینیستی کانادا برای افغانستان توصیه‌های را نیز درباره تعهدات اشتراک‌کنندگان نشست دوحه درقبال نورم‌ها و قوانین بین‌المللی کرده است که از جمله:

  • ایجاد فرصت برای یک مسیر سیاسی فراگیر،
  • مشارکت زنان و دختران در نشست‌های مورد آینده افغانستان
  • شناخت سرکوب سیستماتیک زنان توسط طالبان به عنوان آپارتاید جنسیتی
  • بازگشایی مکتب‌ها و کمیسیون مستقل حقوق بشر

به گفته این انجمن، ساختار کنونی گفتگوهای دوحه در «نقص مستقیم با چارت ملل متحد و تعهدات بین‌المللی تحت قطعنامه ۱۳۲۵شورای امنیت ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت قرار دارد.

در اعلامیه تاکید شده است که هرگونه تعامل با طالبان باید با به رسمیت شناسی رفتار آنان در برابر زنان و دختران به عنوان «آپارتاید جنسیتی» باشد. قرار است سومین دور نشست دوحه در کمتر از ده روز آینده برگزارش شود.