افغانستان

دادگاه عالی پیشاور دستور منع اخراج هنرمندان افغانستان را صادر کرد

رسانه‌های پاکستان گزارش داده‌اند که دادگاه عالی پیشاور به پولیس و سایر نهادهای این کشور دستور داده است تا هنرمندان افغانستان را اخراج نکنند.

به گزارش این رسانه‌ها، دادگاه عالی پیشاور اعلام کرده است که این هنرمندان به دلیل تهدید جان و حرفه‌شان پس از سقوط دولت پیشین افغانستان به پاکستان فرار کرده‌اند و در حال حاضر با تهدیدهای شدید مواجه هستند.

این حکم در جریان رسیدگی به دو دادخواست صادر شده است، از جمله درخواستی که به نمایندگی از ۱۵۷ نوازنده و خواننده توسط حشمت الله امید، رفیع حنیف و حمید شاهدایی و دادخواست دیگری که توسط احمد انوری ملقب به حوریا و ۱۶ تراجنسیتی دیگر ارائه شده است.