افغانستان

اشرف غنی: افغان‌‌ها مشروعیت نظام و حکومت قابل قبول برای همه می‌خواهند

اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور پیشین افغانستان در پیامی به مناسبت عید قربان گفته است که مردم افغانستان مشروعیت نظام و حکومت قابل قبول برای همه می‌خواهند.

اشرف غنی در بیانیه افزوده است مردم ترجیح می‌دهند این خواست شان را از راه صلح به دست آورند و اما «این صبر و شکیبایی مردم نامحدود نیست.»

طالبان هشدار داده است: «گرهی که با انگشت باز می شود نیاز به دندان و مشت ندارد و نشود که این گِره را کور بسازند و برای باز کردن آن خدای نخواسته به دندان و مُشت متوسل شوند که این، راه ویرانی و تباهی کشور است.»

رییس جمهور پیشین افغانستان به این باور است که ایجاد و تحکیم مشروعیت هرگز نباید به معنی سپردن حکومت به دست «افراد آزموده شده و منفور قبلی تلقی نشود.»