افغانستان

ایتالیا ۳.۱ میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

صندوق امانی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که دولت ایتالیا ۳.۱ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است.

این نهاد امروز (پنجشنبه) در اکس گفته است که این کمک به هدف تقویت تلاش‌های مشترک در افغانستان در زمینه توانمندسازی زنان، تغییر اقلیم و راه‌حل با داوم برای افراد آواره و عودت‌کنندگان هزینه خواهد شد.

به گفته صندوق امانی ویژه ملل متحد برای افغانستان، این نخستین کمک ایتالیا از طریق این صندوق به افغانستان است.

پیش از این دنمارک در سومین دور کمک‌ها خود به افغانستان این کشور ۷.۲۹ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است.