افغانستان

پژوهش موسسه خاور میانه: ۹۰ درصد از ترکیب رهبری طالبان را پشتون‌ها تشکیل می‌دهند

موسسه خاور میانه مستقر در ایالات متحده در پژوهش تازه ترکیب رهبری طالبان به بررسی گرفته است.

در این بررسی آمده است که رهبری طالبان را ۹۰ درصد پشتون‌ها، ۵.۴ درصد تاجیکان، ۲.۸ درصد ازبیک‌ها، و ۰.۷ درصد هزاره‌ها تشکیل می‌دهند.

در این پزوهش که نزدیک به هزار و ۲۰۰ تن از رهبران طالبان را بررسی کرده است، آمده است که اقوام دیگر همچون پشه‌یی، بلوچ و ترکمن ۰.۳ تا ۰.۵ درصد از افراد در رهبری طالبان را تشکیل می‌دهند.

در این پژوهش آمده است که از اسد ۱۴۰۰ تا اکنون، طالبان در بخش‌های سیاسی، اداری، نظامی و حقوقی «هزاران» تن را گماشته‌اند.