ویډیوګانې

د ۱۴۰۲ د زمري شپږویشتمه د ۱۰ بجو خبرونه

وروسته له هغې چې طالبانو تېره ورځ په ټول هېواد کې سیاسي ګوندونه منع اعلان کړل، په غبرګون کې یې د جنبش ګوند د طالبانو د اپرېکړه دافغانانو د ژوند تیاره کولو یوه برخه بللې ده.

له دې سره یو شمېر سیاسي ګوندونو د طالبانو دغه پرېکړه دومخې چلند یاد کړی او غوښتنه یې کړې، چې پریادې پرېکړې دې بیا کنته وشي.