ویډیوګانې

د ۱۴۰۲ د چنګاښ یودېرشمه د ۱۰ بجو خبرونه

د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام راپور ورکړی، چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې یې افغانستان کې د ودانیزو پروژو لپاره له لس میلیون تنو سره مرسته کړې ده.