ویډیوګانې

ایام: چرا عفو بین‌الملل طالبان را به «جنایت جنگی» متهم کرد؟

عفو بین‌الملل در گزارش جدیدش اعلام کرده است که طالبان با مجازات دسته جمعی، اعدام های فراقانونی، گروگان‌گیری، شکنجه و بازداشت غیرنظامیان در ولایت پنجشیر مرتکب جنایات جنگی شده ‌است.

در این برنامه گرداننده حسیبه اتکپال این موضوع را با حوریه مصدق رئیس شبکه تحلیل منازعات بحث کرده است.