افغانستان

طالبان می‌گویند قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از تگدی‌گری را توشیح کرده‌اند

وزارت عدلیه طالبان گفته است که قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از تگدی‌گری از سوی هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان توشیح شده و این قانون دارای ۳ فصل و ۲۷ ماده است.

در اعلامیه این وزارت آمده است، آنانی که «صحت‌مند و یا کاسب باشند و خوراک یک روز را داشته باشند، از عمل گدایی منع شده‌اند».

هم‌چنین بر اساس این قانون طالبان «استفاده از اطفال، معلولین و اشخاص معیوب توسط این افراد به هدف عمل گدایی» را نیز ممنوع کرده‌اند.

طالبان می‌گویند که بر اساس این قانون، آنان در ۱۵ اداره شان کمیسیون جلوگیری از تگدی‌گری ایجاد کرده‌اند.

در اعلامیه طالبان آمده است: «برای تنظیم‌کنندگان چنین گداها و اشخاصی که بعد از دریافت مساعدت و کمک گدایی کنند، حبس در نظر گرفته شده است».

طالبان در حالی قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از تگدی‌گری را توشیح کرده‌اند که سازمان‌های جهانی به‌شمول ملل متحد گفته‌ا‌ند که افغانستانِ زیر اداره طالبان در خلای قانون به‌شمول قانون اساسی به سر می‌برد.