افغانستان

رحمانی‌ها‌: ارقام ارائه شده پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد «دور از حقیقت» است

میر رحمان رحمانی، رییس پارلمان دولت پیشین افغانستان و اجمل رحمانی پسرش با انتقاد از افشاگری پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد گفته‌اند که رقم ارائه شده این سازمان «دور از حقیقت است.»

آقای رحمانی در اعلامیه مدعی شده است که آنان «به عنوان بازرگان حق سرمایه‌گذاری در هر گوشه‌ی جهان» را دارند.

پیش از این پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد گزارش داده بود که رحمانی‌ها به ارزش ۱۵ میلیون دالر در دبی املاک خریده‌اند.