افغانستان

طالبان دو تن را در غزنی در محضر عام شلاق زدند

دادگاه عالی طالبان می‌گوید که آنان دو تن را در غزنی به اتهام «سرقت» در محضر عام شلاق زدند.

در خبرنامه طالبان آمده است که این دو فرد هر کدام به ۳۹ شلاق و یک سال زندان محکوم شدند.

ادامه روند مجازات متهمان در حالی است که طالبان در آخرین مورد روز گذشته دو تن را در قندهار و کابل شلاق زدند.