افغانستان زنان

جنبش‌های زنان مقتدر افغانستان و آزادگان از کارزار «مبارزه با آپارتاید جنسیتی» حمایت کردند

جنبش زنان مقتدر افغانستان و جنبش آزادگان در تبعید، در قطع‌نامه‌ای از کارزار «مبارزه با آپارتاید جنسیتی» در افغانستان، به رهبری زنان حمایت کردند.

در قطع‌نامه این دو جنبش اعتراضی زنان آمده است: «پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زنان به دلیل «زن بودن» از تمام حقوق اساسی و شهروندی شان محروم شده‌اند».

این جنبش‌های اعتراضی زنان از جهان خواسته‌اند که آن‌چه در زیر حاکمیت طالبان بر زنان می‌گذرد، یک «ستم آشکار» و «آپارتاید جنسیتی» است و آن را به رسمیت بشناسد.

در این قطع‌نامه آمده است که زنان در افغانستانِ زیر حاکمیت طالبان به گونه کامل از جامعه حذف شده‌اند.

در قطع‌نامه جنبش زنان مقتدر افغانستان و جنبش آزادگان آمده است: «تا زمانی که آپارتاید جنسیتی در قوانین بین‌المللی جرم پنداشته نشود و عاملین آن به پنجه قانون سپرده نشوند، زنان معترض افغانستان اعتراضات شان را از آدرس «کارزار جهانی علیه آپارتاید جنسیتی به رهبری زنان افغانستان» در تمام جهان ادامه می‌دهند».

پیش از این ائتلاف مستقل جنبش‌های زنان افغانستان در خبرنامه‌ای در اکس گفت که کارزاری را تحت عنوان «کارزار جهانی علیه آپارتاید جنسیتی» به رهبری زنان افغانستان، راه‌اندازی کرده است.

این ائتلاف، هدف از راه‌اندازی این کارزار را به رسمیت‌شناسی «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی عنوان کرده است.