افغانستان

پاکستان و ایران بیش از ۲هزار مهاجر افغانستان را در یک روز اخراج کردند

بیش از ۲هزار مهاجر افغانستان در یک روز از کشورهای ایران و پاکستان اخراج و به کشور برگشتند.

وزارت مهاجران طالبان در خبرنامه‌ای در اکس گفته است که یک هزارو۷۵۹ مهاجر افغانستان در یک روز گذشته (شنبه ۲۲ ثور) به گونه اختیاری و اجباری به کشور برگشته‌اند.

بر بنیاد این خبرنامه، این مهاجران از طریق مرز اسلام قلعه در هرات وارد افغانستان شده‌‌اند.

این وزارت طالبان گفته است که کودکان بی‌سرپرست نیز شامل مهاجرانی برگشتی از ایران هستند.

در همین حال، وزارت مهاجران طالبان در خبرنامه‌ دیگری گفته است که پاکستان نیز ۳۴۹ مهاجر افغانستان را در یک روز گذشته اخراج کرده است.

بر اساس این خبرنامه، مهاجرانی برگشتی از پاکستان شامل ۶۵ خانواده می‌شوند و از طریق گذرگاه‌ مرزی تورخم وارد کشور شده‌اند.

این در حالی است که ایران روند اخراج مهاجران افغانستان را به گونه اجباری و داوطلب شدت بخشیده است و پاکستان نیز مرحله دوم اخراج مهاجران افغانستان را آغاز کرده است.

اما سازمان‌های مدافع حقوق مهاجران به‌شمول کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از وضعیت رقت‌بار این مهاجران برگشت داده شده در افغانستان نیز هشدار داده‌اند.