افغانستان

پاکستان و ایران نزدیک به ۴هزار مهاجر افغانستان را در یک روز اخراج کردند

۳هزارو۵۵۷ مهاجران افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران به گونه اجباری و داوطلب اخراج و به کشور برگشتند.

وزارت مهاجران طالبان در خبرنامه‌ای در اکس گفته است که ۲هزارو ۸۰۹ مهاجر کشور به طور دواوطلب و اجباری در یک روز از ایران به کشور برگشته‌اند.

بر بنیاد این خبرنامه، این مهاجران دیروز (چهارشنبه ۱۹ ثور) از این کشور اخراج شده‌اند.

آمریت سرحدی طالبان در اسلام قلعه هرات گفته است که این مهاجران و شامل خانواده‌ها و مجردان می‌شوند.

از طرفی هم و بر بنیاد خبرنامه دیگر این وزارت طالبان، ۷۴۸ مهاجر دیگر کشور نیز دیروز (چهارشنبه ۱۹ ثور) به گونه «اجباری» از پاکستان اخراج شدند و به کشور برگشتند.

بر اساس این خبرنامه، ۸۷ خانواده که شامل ۴۶۸ تن می‌شوند، از طریق گذرگاه تورخم وارد کشور شده‌اند.

در همین حال، ۵۱ خانواده دیگر که شامل ۲۸۰ مهاجر می‌شوند، از طریق مرز اسپین بولدک وارد افغانستان شده‌اند.

این در حالی است که بر بنیاد خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان، پاکستان و ایران در دو روز پیش از این (تاریخ‌های ۱۸ و ۱۷ ثور) نیز نزدیک به ۷۰۰ خانواده مهاجر کشور را اخراج کرده‌اند.