افغانستان

وزیر امر به معروف طالبان: کشورهای غربی حقوق زنان را در افغانستان تأمین نکرده بودند

خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه پولی‌تخنیک کابل، ادعا کرده است که طی دو دهه حضور نیروهای خارجی و غرب در افغانستان، حقوق زنان در این کشور تأمین نشده و تنها به «گسترش بی‌حجابی» منجر شده است.

حنفی ادعا کرده است که ایالات متحده اکنون حقوق زنان را مطرح می‌کند در حالی که خود شاهد نقض آن‌ها است.

او همچنین تأیید کرد که رهبر طالبان فرمان شش ماده‌ای درباره زنان صادر کرده که بر اساس آن، کمیسیون سمع شکایات وزارت امر به معروف طالبان مسئولیت تطبیق، تعقیب و تدارک این دستورات را بر عهده دارد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شوند که طالبان طی بیش از دو و نیم سال اخیر، دختران را از آموزش در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها منع کرده و زنان را از کار در نهادهای دولتی و خدماتی محروم ساخته‌اند و محدودیت‌های فراوان دیگری بر حضور زنان و دختران در جامعه اعمال کرده‌اند.