افغانستان

ایران نزدیک به ۴هزار مهاجر افغانستان را در دو روز اخراج کرد

وزارت مهاجران طالبان در خبرنامه‌ای در اکس گفته است که نزدیک به ۴هزار مهاجر افغانستان در دو روز از ایران اخراج و به کشور برگشته‌ند.

این وزارت طالبان گفته است که ۳هزار و ۹۴۳ مهاجر افغانستان به تاریخ‌های ۸ و ۹ ثور (یک‌شنبه و شنبه هفته جاری) از ایران به کشور برگشته‌اند.

گفته می‌شود این مهاجران که شامل اطفال بی‌سرپرست نیز هستند، از طریق گذرگاه اسلام قلعه در هرات وارد کشور شده‌اند.

پیش از این خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گزارش داد که بیش از ۲۰۰ خانوده مهاجر افغانستان در یک روز از ایران و پاکستان اخراج و به کشور برگشته‌اند.

این خبرگزاری گزارش داده است که ۲۳۲ خانواده مهاجر روز گذشته (یک‌شنبه ۹ ثور) از این دو کشور اخراج به افغانستان برگشته‌اند.

بر بنیاد این گزارش، ۲۲ خانواده از طریق گذرگاه تورخم، ۶۸ خانواده از مرز اسپین بولدک، ۷۱ خانواده از مرز نیمروز و ۷۱ خانواده از طریق مرز قلعه اسلام در هرات وارد کشور شده‌اند.

این در حالی است که پاکستان مرحله دوم اخراج مهاجران افغانستان را آغاز کرده است و ایران نیز روند اخراج مهاجران کشور را شدت بخشیده است.