افغانستان

میزان شمولیت کودکان در مکتب‌های دولتی افزایش یافته است

آمنه، باشنده ولایت فراه که سه کودک دارد و به دلیل فقر کودکان اش را از مکتب خصوصی به مکتب دولتی تبدیل کرده است.

برخی از این خانواده‌های می گویند با وجود کیفیت پایین آموزش در مکتب‌های دولتی، ناگزیر.اند که کودکان‌شان را از مکتب‌های خصوصی بیرون کنند.

از سویی هم، برخی از باشندگان کابل می‌گویند که درآمدهای شان کاهش یافته است و توان پرداخت فیس در مکتب‌های خصوصی را ندارند.

آمنه، باشنده ولایت فراه که سه کودک دارد و به دلیل فقر کودکان اش را از مکتب خصوصی به مکتب دولتی تبدیل کرده است.

می‌گوید که پیش از آمدن طالبان خود و شوهرش کار می‌کردند و کودکانش در مکتب‌های خصوصی آموزش‌های نوین را فرا می‌گرفتند اما از آغاز سال نو آموزشی به دلیل اوضاع بد اقتصادی کودکان اش را به مکتب دولتی می‌فرستد.

در همین حال برخی از باشندگان کابل می‌گویند که توان پرداخت فیس در مکتب‌های خصوصی را ندارد و به همین دلیل ناگزیر شده‌اند، کودکان شان را به مکتب‌های دولتی شامل کنند. این باشندگان افزایش فقر و بیکاری را دلیل این کار می‌دانند.

احمد. باشنده کابل گفت: «دانش آموزان که در مکتب‌های خصوصی درس می خواندند، صدمه‌های زیاد دیدند اکنون درس‌های معیاری و خوب نمی توانند فرا بگیرند، چون در مکتب های دولتی نصاب معارف تطبیق می‌شود و در مکتب‌های خصوصی در کنار نصاب معارف نصاب آکسفورد درس داده می‌شود حالا از نصاب اکسفورد، سیستم‌های بین‌المللی و کارآفرینی پسمان شدند.»

لیلما، باشنده دیگری کابل افزود: «کیفیت درس در مکتب‌های خصوصی بهتر است اما اکثر خانواده‌ها مجبور می‌شوند به خاطر فیس اطفال شان را از مکتب‌های خصوصی بیرون و شامل مکتب های دولتی کنند.»

بر بنیاد آخرین سالنامه معارف افغانستان پیش از سقوط نظام جمهوری، شمار آموزشگاه‌های خصوصی در سراسر افغانستان به ۳۰۲۵ آموزشگاه می‌رسید که با آمدن طالبان و بسته شدن مکتب‌های دختران، شمار آموزشگاه های خصوصی کاهش یافته است.

اتحادیه مکتب‌های خصوصی گفته است که در حال حاضر، در مکتب‌های خصوصی ۱.۳ میلیون تن در سراسر کشور سرگرم فراگیری آموزش هستند.