افغانستان

طالبان سه پروژه انکشافی را در کابل افتتاح کردند

شهرداری طالبان در کابل سه پروژه انکشافی را به ارزش یک میلیارد افغانی امروز (شنبه ۸ ثور) افتتاح کردند.

بر بنیاد خبرنامه ارگ زیر اداره طالبان، این پروژه‌ها شامل بخش دوم سرک کوتل خیرخانه، قسمت اول سرک چهارراهی شهید الی قصبه و سرک چهارراهی میدان هوایی الی گمرک ولایت کابل می‌شود.

در مراسم افتتاحیه این پروژه‌ها عبدالغنی برادر، معاون رییس‌ وزیران طالبان نیز اشتراک کرده‌ است.

در این خبرنامه آمده است که بخش دوم سرک کوتل خیرخانه به طول ۲۵۲۰‌متر و عرض ۶۰متر است که گفته می‌شود بازسازی این پروژه در مدت ۲۰ ماه با هزینه ۳۶۴ میلیون افغانی تکمیل خواهد شد.

طالبان در این خبرنامه می‌گویند پروژه سرک چهارراهی شهید الی قصبه به طول یک‌هزار و ۸۹۰متر و عرض ۴۵متر است که هزینه مجموعی آن به ۱۷۵ میلیون افغانی می‌رسد و در مدت یک سال تکمیل خواهد شد.

همچنین طالبان گفته‌اند پروژه سرک متصل به چهارراهی میدان هوایی الی گمرک ولایت کابل به طول ۲هزار و ۷۹۴متر و عرض ۶۰ متر است که به هزينه ۴۰۷ ميليون افغانی، در مدت ۲۰ ماه تكميل خواهد شد.

این در حالی است که شهروندان کشور همواره از نبود فرصت‌های کاری در کشور به علت تطبیق‌نشدن پروژه‌های انکشافی و برنامه‌های اقتصادی از سوی طالبان انتقاد کرده‌اند.

از طرفی دیگر برخی از شهروندان پایتخت بارها گفته‌اند که پس از تخریب خانه‌های شان به منظور ساخت سرک‌ها، طالبان هزینه‌های شان را به گونه کامل نمی‌پردازند و توان ساخت خانه دیگری را ندارند.