زنان

گروه‌کاری شورای حقوق بشر ملل‌متحد گزارش حقوق بشر افغانستان را بررسی می‌کند

شورای حقوق بشر ملل‌متحد گفته است که قرار است گروه‌کاری بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر ملل‌متحد، گزارش حقوق بشر افغانستان را به روز دوشنبه مورد بررسی قرار بدهد.

شورای حقوق بشر ملل‌متحد در اعلامیه‌ای گفته است که افغانستان یکی از ۱۴کشوری است که از سوی گروه‌کاری بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر ملل‌متحد در نشستی که از تاریخ ۲۹ اپریل تا ۱۰ می مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گفته اعلامیه، این گروه‌کاری شامل ۴۷ عضو است؛ اما هرکدام از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل‌متحد می‌تواند در بررسی یک کشور شرکت کند.

براساس اعلامیه، اسنادی که مورد بررسی قرار می‌گیرند:
۱- گزارش ملی- معلوماتی که توسط کشور تحت بررسی ارائه شده است،
۲- معلومات موجود در گزارش گروه و کارشناسان مستقل حقوق بشر که به عنوان طرزالعمل‌های ویژه، نهادهای معاهده حقوق بشر و دیگر نهادهای ملل‌متحد شناخته می‌شوند،
۳- معلوماتی که از سوی دیگر دست اندرکاران به شمول نهادهای ملی حقوق بشر، نهادهای منطقوی و گروه‌های جامعه مدنی ارائه می‌شوند.