تفریحی

سرگرمی شهروندان کشور با جشن کاغذپرانی در بهار

با آمدن بهار جشن کاغذپرانی یکی از سرگرمی‌های مهم شهروندان کشور است که آسمان تفریح‌گاه‌های کشور با کاغذان‌پران‌ها آراسته می‌شوند – کاغذ‌پران‌های که از دل سرزمین‌ محدودیت‌ها بر آسمان آزادی پرواز می‌کنند تا آسمان بهار امسال افغانستان رنگین باشد.

برخی از فروشندگان کاغذ‌پران در بلخ می‌گویند، که از بخش‌های مختلف کشور مشتریان ویژه دارند و جوانان هم‌چنان علاقه‌مند‌ زنده نگه‌داشتن این سرگرمی دیرینه در کشوراند.

هرچند که بهار زمین افغانستان زیر بار محدودیت‌های طالبان به‌دُشواری نفس می‌کشد، چون رسم دیرین‌ در افغانستان همین بوده، آمدن بهار با رفتن دختران به مکتب وابسته‌گی قشنگی داشته است.

در گوشه از شهر مزارشریف؛ یکی از کاغذپران فروشی‌ها حضور دارد. کاغذ‌پران بازی سرگرمی پر طرف‌‌دار و تفریح قشنگ برای جوانان در کشور به‌شمار می‌رود، به ویژه در روزهای تطعیلی و آخر‌های هفته در دل طبیعت. جنگاندن کاغذ‌پران‌ها بخش جذاب این سرگرمی‌ست؛ به‌همین دلیل جوانان دنبال بهترین تار و کاغذ‌پران می‌باشند.

یکی از باشندگان شهر مزارشریف درباره سرگرمی کاغذپرانی به آمو گفت: «برای خرید کاغذ‌پران آمدیم. علاقه‌مند کاغذ‌پران استم، خوب خوب تارها را باید بخرم.»

بهای کاغذ‌پران‌ها متفاوت است. به‌گفته دکانداران، از دو تا ۲ صد افغانی. شماری از این دکانداران در بلخ می‌گویند، که از سراسر کشور مشتری دارند.

احمد هارون امیری، از فروشندگان کا‌غذ‌پران گفت: «کاغذپران‌های که در این‌جا به فروش می‌رسانیم از دو افغانی شروع الی دوصد افغانی قیمت دارد و هم‌چنان کاغذ‌پران‌های زینتی به‌خاطر استفاده دیکوریشن اتاق‌ها نیز داریم.»

یکی دیگر از فروشندگان گفت: «بعضی ولسوالی‌های نزدیک بلخ، قندوز، بدخشان، سرپل، قندهار ذر این ولایت‌ها توزیع و مشتری داریم.»

کاغذ‌پران‌ها رابطه قشنگ و میانه خوب با عشق و محبت نیز دارند؛ در قدیم‌ها نیز در کشور رسم بر این بوده که کاغذ‌پران‌ها پیام عیدی عاشقان را برای فراز خانه‌های معشوقان‌شان فریاد می‌زدند.