زنان

دختران بالاتر از صنف ششم در پنجشیر بگونه‌ی پنهانی به مکتب‌های خانگی رو آورده‌اند

پس از ممنوعیت طالبان برای ادامه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، برخی از این دختران به مکتب‌های خانگی رو آورده‌اند.

در یکی از دور افتاده ترین بخش‌های پنجشیر دختران بالاتر از صنف ششم ‌تمامی محدودیت‌های طالبان را کنار زده‌اند و بگونه‌ی پنهانی به آموزش ادامه می‌دهند.

این دانش‌آموزان پنجشیری می‌گویند که در اوج ناامیدی از ادامه آموزش، مکتب‌های خانگی برای آنان امیدی برای یک آینده بهتر شده است.

ماریا، دانش‌آموز می‌گوید: «طالبان که آمدند ما امیدی برای مکتب نداشتیم، اما این مکتب خانگی که باز شد خیلی خوش و خرسند شدیم.»

آنان افزودند که هم‌چون مجرمان به گونه‌ی پنهانی همه روزه به مکتب‌های خانگئ می‌آیند و هر لحظه دلهره دارند که مبادا طالبان آنان را به جرم فراگیری آموزش بازداشت کنند.

مروه، یکی از این دانش‌آموز گفت: «با ایجاد این صنف و مکتب خانگی ما کاملا امیدوار شده‌ایم. تقریبا یک و نیم ماه می شود همراه دوستان و خواهران خود خیلی خوشحال هستیم به این که ما مکتب می‌خوانیم و من می خواستم که داکتر شوم و من کاملاً نا امید بودم.»

با این حال در اوج نا‌امیدی حالا این صنف آموزشی برای این دختران بزرگ‌ترین امید برای داشتن یک آینده بهتر شده است.

فرحناز آموزگار در مکتب‌خانکی افزود: «در زمینه آموزش و پرورش، پس از حاکمیت دوباره طالبان دختران از ابتدایی ترین حقوق شان که همین آموزش و پرورش بود باز ماندند، اما پس از ایجاد مکاتب خانگی یکبار دیگر امید به زندگی شان برگشت و دوباره روحیه گرفته‌اند.»

طالبان از سه سال بدینسو دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش محروم ساخته‌اند و حتا دروازه‌های دانشگاه‌ها را نیز به روی زنان و دختران بسته‌اند.

در این مدت هرگونه فشارهای داخلی و جهانی نتوانستند که این تصمیم رهبری طالبان را تغییر دهد.

افغانستان یگانه کشوری در جهان است که دختران آن اجازه رفتن به مکتب و دانشگاه را ندارند.