افغانستان

ملل متحد: نزدیک به ۱۶ میلیون تن در افغانستان در سال ۲۰۲۴ با «سطح اضطراری» ناامنی غذایی مواجه هستند

سازمان ملل متحد در گزارش سالانه‌اش در باره افغانستان گفته است که در سال ۲۰۲۴، ۱۵.۸ میلیون نفر در کشور، همچنان با بحران و «سطح اضطراری» ناامنی غذایی مواجه خواهند بود.

در این گزارش آمده است که اکثریت مردم افغانستان قادر به تامین نیازهای اولیه شان مانند مراقبت‌های بهداشتی، غذا، معیشت و مسکن نیستند.

این سازمان با استناد به نظرسنجی گالوپ گفته است: «میانگین امید به زندگی در افغانستان در پنج سال اخیر، کاهش یافته و ۹۵ درصد از مردم خود را در رنج می‌بینند».

در گزارش سالانه این سازمان آمده است که زمین‌لرزه‌های هرات و بازگشت بی‌سابقه‌ و در مقیاس بزرگ مهاجران از کشورهای همسایه، تاثیر مخرب بر جامعه گذاشته و نیاز به مشارکت و حمایت بین‌المللی پایدار دارد.

ملل متحد گفته است که در سال ۲۰۲۴، همچنان بر تعهد خود به اصول حقوق‌بشر، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در افغانستان ثابت قدم خواهد ماند.

در گزارش این سازمان آمده است: «به دلیل تلاش‌های هماهنگ جامعه بین المللی کمک‌کننده، سطح حمایت از افغانستان هم‌چنان قابل توجه باقی مانده است».

این سازمان گفته است که در سال ۲۰۲۳، حفظ اصول و ارزش‌های اصلی‌ این سازمان، از چالش‌های عمده برای پیش‌برد کار و ماموریت‌اش در افغانستان بوده است.

سازمان ملل متحد در این گزارش همچنین بر تعهد این سازمان نسبت به مردم افغانستان تاکید کرده و گفته است که از «رفتن افغانستان به سمت صلح، ثبات و رفاه» حمایت می‌کند.

این در حالی است که برنامه توسعه‌ای سازمان ملل در گزارشی گفته است که به دلیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های روزافزون اعمال‌شده از سوی طالبان بر زنان، میزان اشتغال زنان در کشور به «نصف» کاهش یافته است.