افغانستان

شماری از شهروندان افغانستان به دلیل فقر می‌کوشند به گونه‌ی قاچاق به ایران بروند

در حالی‌که روزانه صدها مهاجر از ایران به کشور بر گشتانده می‌شوند، اما در سوی دیگر هنوز هم بسیاری‌ها به گونه‌ی قاچاق می‌کوشند تا خود شان را به ایران برسانند.

کسانی‌که از راه‌های قاچاق و با تحمل هزاران سختی و مشکل می‌خواهند به ایران بروند، افزایش فقر و نبود کار را در افغانستان از انگیزه‌های اصلی برای رفتن به ایران می‌دانند.

کلاته‌ی که نظر یکی از راه‌های مهم قاچاق انسان از هرات به ایران است. کلاته‌ی نظر و روستای موسی آباد دو مسیری است که قاچاق‌بران هراتی مسافران شان را به ایران انتقال می‌دهند.

هزاران مسافر که برای رسیدن به ایران رخت سفر بسته اند و هزاران سختی و تهدید را به جان خریده اند.

شاه محمود قاچاق‌بر انسان در ولایت هرات به خبرنگار آمو می‌گوید: «این قسمت نقطه ی صفری با ایران است و این طرف هم مسافران هستند تا شام تعداد دیگری هم جمع می‌شوند، وقت نماز شام که شد از پشت این پشته ها سمت مرز میرویم، پناه بخدا اگر خواست خدا بود که به ایران سر می‌شویم، اگر نبود ما را میگیرند و از راه تایبات رد مرز می‌کنند.»

گفته می‌شود که مسافران بیست ساعت پای پیاده می‌روند تا به هدف برسند. کودکان نیز از مسافران این راه دشوار و پر از خطر هستند، نوجوانی که پنج بار تلاش کرده است تا خود اش را به ایران برساند، اما موفق نشده است.

نظام الدین، باشنده هرات می‌گوید: «بخدا معلوم است که هیچ چیزی به خانه‌ی خود نداریم، میرویم و کار میکنیم بخاطر پدر و مادر خود، بار پنجم است که ایران میروم، چهار بار از این راه رفتم و یک بار هم از راه موسی آباد.»

همه مسافر این سفر، ایران را هدفی برای کار و آینده‌ی درخشان می‌داند.

نظیراحمد، باشنده ولایت هرات گفته است: «یک برادرم به ایران است و یک برادرم هم در خانه است و پدرم نیز بیکار است. تا صنف هشتم مکتب رفتم ولی نشد که ادامه بدهم.»

پس از حاکمیت دوباره طالبان ایران و پاکستان گواه موجی از مهاجرت شهروندان افغانستان شده چ‌اند.

هفته‌ای پیش وزارت داخله ایران از مهاجرانی که مدرک ندارند خواست تا به کشور شان برگردند.

بر بنیاد آمارهای آمریت امور مهاجران طالبان در بندر اسلام قلعه؛ روزانه به گونه میان‌گین هشت‌صد تا نه‌صد شهروند افغانستان از ایران به افغانستان برگشت داده می‌شوند.

آمارهای وزارت مهاجران طالبان نشان می‌دهند که همین اکنون بیش از پنج میلیون مهاجر افغانستان در ایران به‌ سر می‌برند.