افغانستان بازرگانی

صادرات افغانستان در حوت ۱۴۰۲ نسبت به یک سال پیش از آن ۳۲.۹ میلیون دالر کاهش یافته است

اداره ملی احصائیه و معلومات طالبان گفته است که افغانستانِ زیر اداره آنان در ماه حوت سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۴۰ میلیون دالر صادرات داشته است.

در گزارش یک ماهه این اداره آمده است که افغانستانِ زیر اداره طالبان در ماه حوت سال گذشته، ۱۴۱.۱ میلیون دالر صادرات و به ارزش ۷۸۹.۶ میلیون دالر در همین ماه واردات داشته است.

بر اساس ارقام که اداره احصائیه طالبان ارائه کرده، مجموع صادرات افغانستان در همین ماه در سال گذشته (حوت ۱۴۰۱)، ۱۷۴ میلیون دالر بوده است.

آمار ارائه شده از سوی این اداره نشان می‌دهد که صادرات کشور در ماه حوت ۱۴۰۲ در مقایسه با یک سال پیش در همین ماه، بیش از ۳۲ میلیون دالر (۳۲.۹) کاهش یافته است.

این اداره همچنین گفته است که مجموع واردات کشور در ماه حوت سال ۱۴۰۱، به ۶۹۰.۴ میلیون دالر می‌رسید که این رقم در همین ماه در سال ۱۴۰۲، به ارزش ۹۹.۲ میلیون دالر، کاهش یافته است.

در گزارش اداره احصائیه و معلومات طالبان آمده است که بیش‌ترین صادرات در ماه حوت سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی، به کشورهای پاکستان، هندوستان و امارات متحده عربی صورت گرفته است.

اما بر بنیاد آمار این اداره، بیش‌ترین صادرات کشور در ماه حوت سال ۱۴۰۱، به کشورهای پاکستان، هندوستان و چین بوده است.

در این گزارش یک ماهه همچنین آمده است که واردات به کشور در ماه حوت سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی، بیش‌تر از کشورهای ایران، پاکستان و چین بوده است.

این در حالی است که شهروندان کشور بارها از گسترش دامنه فقر و بی‌کاری در افغانستان شکایت داشته‌اند و گفته‌اند که آنان در نبود شغل و درآمد، توان خرید را از دست داده‌اند و نمی‌توانند که مصرف سه وعده غذایی شان را تامین کنند.