جهان

زنان مسن سویسی در پرونده اقلیمی در برابر دولت سویس پیروز شدند

گروهی از زنان مسن سویسی در پرونده اقلیمی در برابر دولت سویس پیروز شدند. این زنان دولت سویس را متهم کرده بودند که در امر مبارزه با گرمایش زمین اقدام های بسنده روی دست نگرفته است و آنان را به دلیل افزایش گرما در معرض خطر مرگ قرار داده است.

دادگاه حقوق بشر اروپا گفت که دولت سویس در دستیابی به اهداف کاهش گازهای گلخانه ای برخی از حقوق بشر این زنان را نقض کرده است.

این دادگاه تا کنون دو پرونده مشابه را رد کرده است که یک پرنده برابر ۳۲ کشور اروپایی و پرونده ای دیگر در برابر حکومت فرانسه ترتیب داده شده بودند.

این در حالی است که سازمان نظارت بر تغییرات اقلیمی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که جهان گرم ترین ماه مارچ خود را تجربه کرده است و برای دهمین ماه پیاپی دمای هوا جهان در بالاترین حد میانگین خود بوده است.