افغانستان

طالبان تولید واسلین لباس‌شویی را منع کردند

وزارت صنعت و تجارت طالبان در خبرنامه‌ای از تولیدکنندگان «واسلین لباس‌شویی» خواسته‌ است که از تولید آن جلوگیری کنند.

در این خبرنامه آمده است که این تصمیم به هدف «حفاظت سلامت» شهروندان کشور گرفته شده است.

این وزارت طالبان هم‌چنین هشدار داده است که در صورت عملی‌نکردن این دستور، تولیدکنندگان واسلین لباس شویی با «برخورد قانونی» روبه‌رو خواهند شد.