افغانستان

به وزیر امور کهنه سربازان بریتانیا برای افشای نام منابع «مهلت جدید» داده شد

دادگاه استیناف در بریتانیا، به جانی مرسر، وزیر امور کهنه سربازان این کشور مهلت جدید داده است؛ تا توضیح دهد که چرا نباید اسامی کسانی که به او در مورد اتهام «جنایت‌های جنگی» توسط نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان گفته‌اند را فاش کند.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های بریتانیایی، مهلت برای آقای مرسر پس از آن تمدید شد که او درخواست تجدید نظر در این زمینه به بخش تحقیقات افغانستان داد.

پیش از این سر چارلز هادون کیو، رییس بخش تحقیقات افغانستان به او هشدار داد که اگر اسامی این منابع را فاش نکند، ممکن با محکومیت احتمالی زندان مواجه شود.

رییس بخش تحقیقات افغانستان در بریتانیا گفته است که وزیر امور کهنه سربازان این کشور تا ساعت ۴ بعد از ظهر هشتم ماه آینده (می) فرصت دارد؛ تا هرگونه مدرکی در این زمینه را ارائه کند.

این فرصت‌ها برای افشای منابع به آقای مرسر در حالی از سوی بخش تحقیقات افغانستان در بریتانیا داده می‌شود که او در جریان تحقیقات ماه مارچ در باره اتهام‌های جنایت‌های جنگی علیه نیروهای ویژه بریتانیایی، از پاسخ دادن به پرسش‌ها خودداری کرد.

جانی مرسر، وزیر امور کهنه سربازان بریتانیا، مکرراً از آوردن نام «چند افسر» در جریان تحقیقات که به او در مورد اتهامات قتل و پنهان‌کاری مربوط به جنایت‌های جنگی نیروهای این کشور در افغانستان گفته بودند، خودداری کرده است.