افغانستان

ایران بر بازگشت مهاجران افغانستان به کشورشان تاکید کرد

تصویر از آرشیف — گذرگاه اسلام قلعه

ایران بار دیگر تاکید کرده است که به مهاجران بدون مدرک افغانستان هیچ‌گونه خدمات رفاهی ارائه نمی‌کند و آنان باید به کشور شان بازگردند.

بر بنیاد گزارش‌های رسانه‌های ایرانی، احسان حیدری، مدیر عمومی شهروندان و مهاجران خارجی تهران گفته است مهاجرانی که بدون مدرک هستند، باید به کشور شان بازگردند.

این در حالی است که پاکستان نیز دور دوم اخراج اجباری مهاجران بدون مدرک را به روز بیست‌و هفتم ماه حمل سال روان خورشیدی آغاز می‌کند؛ آنچه که واکنش‌های تند نهادهای جهانی را نیز در پی داشته است.

فعالان حقوق بشر سیاست‌های ایران و پاکستان را در برابر مهاجران افغانستان ظالمانه می‌دانند و تاکید می‌ورزند که رفتار دولت‌ها با مهاجران باید در روشنایی قوانین جهانی مهاجرت صورت گیرد.

در همین حال، مدیر عمومی شهروندان و مهاجران خارجی تهران گفته است که اگر مهاجران بدون مدرک در کار استخدام شده باشند، بر بنیاد قانون با او و کارفرمایش برخورد خواهد شد.

او افزوده است: «به مهاجران بدون مدرک افغانستان هیچ‌گونه خدمات رفاهی ارائه نخواهد شد و آنان باید به کشورشان بازگردند. اگر مهاجران بدون مدرک در کاری در این کشور استخدام شده باشند، بر بنیاد قانون با او و کارفرمایش برخورد خواهد شد.»

برخی از آگاهان با نکوهش رویکرد اعمالی ایران در برابر مهاجران افغانستان، آنرا بر خلاف موازین تعریف شده‌ی قوانین جهانی مهاجرت می‌دانند و تاکید می‌ورزند که با این مهاجران باید بر بنیاد قوانین جهانی رفتار شود.

آصفه ستانکزی، مدافع حقوق مهاجران در این باره به آمو گفت: «دیپورت‌های اجباری مهاجرین فاقد مدرک از ایران پالیسی است که از سال‌های قبل عملی شده است و با تشدید آن؛ نیاز است گفتمان‌های دیپلوماتیک برای جلوگیری از این اخراج‌ها و سامان‌دهی این مهاجرین انجام گیرد.»

شماری از آگاهان ریشه‌های چنین تصامیم در برابر مهاجران افغانستان در ایران و پاکستان را سیاسی می‌خوانند و تاکید می‌ورزند که از مهاجران همچون ابزار فشار استفاده می‌شود.

بصیر احمد شریفی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در این باره چنین نظر دارد: «بدون شک دولت پاکستان فشاد حداکثری را بالای اداره کابل و گروه طالبان در افغانستان بوجود می‌آورد تا یک سلسه اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود دست پیدا بکند.»

ایران در حالی بر اخراج مهاجران بدون مدرک افغانستان پافشاری دارد که پاکستان نیز تا یک هفته دیگر دور دوم اخراج مهاجران بدون مدرک را آغاز می‌کند – آنچه که نگرانی‌های جهانی را برانگیخته است.

سازمان‌های مدافع حقوق پناه‌جویان به شمول عفو بین‌الملل، پیش از این اخراج اجباری مهاجران افغانستان را از کشورهای همسایه مورد انتقاد قرار داده‌اند و گفته‌اند که این کشورها باید با این مهاجران در چارچوب حفظ حقوق پناه‌جویان و کرامت انسانی آنان برخورد کنند.