زنان

حامد کرزی بر بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به‌روی دختران تاکید کرد

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور در دیدار با تاکایوشی کورومیا، سفیر جاپان در افغانستان یک‌بار دیگر بر بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به‌روی دختران و زنان تاکید کرده است.

در صفحه اکس آقای کرزی آمده است که در این دیدار، هردو طرف درباره اوضاع افغانستان و منطقه گفت‌وگو کردند.

این در حالی است که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را برای سومین سال پی‌هم‌ آموزشی از رفتن به مکتب‌ها بازداشته‌اند و هم‌چنان دختران و زنان را از رفتن به دانشگاه‌ها نیز منع کرده‌اند.