بازرگانی

ازبیکستان و قزاقستان در توسعه راه آهن ترانس-افغان سرمایه‌گذاری مشترک می‌کنند

رسانه‌های آدربایجانی گزارش داده‌اند که قاسم جومارت توکایوف، رییس جمهور قزاقستان در دیدارش با شوکت میرضیایوف، رییس جمهور ازبیکستان، هر دو تصمیم گرفتند که در توسعه راه‌آهن ترانس-افغان سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند.

رسانه تریندنیوز آذربایجانی هم‌چنان نوشته است که انتظار می‌رود این سرمایه‌گذاری مشترک، بر توسعه راه آهن ترانس-افغان کمک کند.

از سویی‌هم، برخی از آگاهان اقتصادی عملی شدن این پروژه را برای رشد دادوستد افغانستان با کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی، مهم می‌دانند.

پروژه راه‌آهن ترانس-افغان آسیای مرکزی را با جنوب آسیا از راه افغانستان وصل می‌کند.

در این گزارش آمده است که دو طرف عملی‌شدن این پروژه را برای بهبود تجارت و افزایش انتقال حجم کالاها میان کشورهای ذی‌نفع مهم خوانده‌اند.

برخی از آگاهان اقتصاد می‌گویند که وصل کشورهای آسیای میانه با جنوب آسیا از طریق راه‌آه‍ن و آن هم از مسیر افغانستان، زمینه را برای انتقال کالاها به بهای ارزان فراهم می‌کند.

هزینه راه‌آهن ترانس-افغان که از مسیر بلخ، کابل و ننگرهار به پشاور می رسد، هفت میلیارد دالر تخمین شده است.

شماری از آگاهان اقتصادی به این باور اند که این پروژه برای منطقه با اهمیت است و عملی‌شدن آن از راه افغانستان، بستگی به چه‌گونگی مدیریت این پروژه در کشور دارد.

پروژه راه‌آهن ترانس-افغان برای بار نخست از سوی ازبیکستان در ماه دسمبر سال ۲۰۱۸ میلادی پیش‌نهاد شد؛ تا کالاهای کشورهای آسیای میانه از طریق راه‌آهن و از مسیر افغانستان، به شبکه ریلی پاکستان برسد و در نهایت به بندرهای کراچی و گوادر پاکستان انتقال یابند.