افغانستان

پاکستان ۱۶ زندانی افغاستان را آزاد کرد

وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که دولت پاکستان به تازگی ۱۶ مهاجر افغانستان را از زندان آزاد و دوباره به کشور بازگشت داده است.

در این خبرنامه آمده است که این زندانیان، از زندان شهر پشاور آزاد شده‌اند.

گفته می‌شود که این مهاجران به دلیل نداشتن مدارک قانونی اقامت، به مدت یک الی دو سال را در زندان‌ پشاور پاکستان سپری کرده‌اند.