صحت

برنامه جهانی غذا: پذیرش در مرکزهای بهداشت سو تغذیه سال گذشته در کابل سه برابر شد

برنامه جهانی غذا می‌گوید که پذیرش در مرکزهای بهداشت سو تغذیه در سال گذشته تنها در کابل سه برابر شده است.

این نهاد در نوشته‌ای در اکس هشدار داده است که این وضعیت «در حال بدتر شدن است.»

به گفته این نهاد، کاهش کمک‌ها به افغانستان یکی از عواملی است که باعث این اوضاع بد شده است.

یکی از پرستاران بخش سوء تغذیه در افغانستان به برنامه جهانی غذا گفته است: «در جریان دو سال اخیر، اوضاع روحی خانم‌ها خوب نبود و شمار بیماران سو تغذیه رو به افزایش است.»