Uncategorized @fa زنان

عفو بین‌الملل خواهان اقدام برای بازگشایی مکتب‌ها به روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم شده است

تصیر از آرشیف

این سازمان یک‌بار دیگر از محروم ماندن دختران از آموزش انتقاد کرده و گفته است «در حالی‌که مکتب‌ها باز شده‌اند اما دختران در افغانستان در خانه‌های‌شان قفل هستند».

بخش آسیایی این نهاد در اکس نگاشته است که خواب‌ها و «آروزهای» دختران به علت «سیاست ظالمانه طالبان حصار» شده‌اند.
عفوبین‌الملل افزوده است: «ما باید به حمله سیستماتیک به یک نسل کامل پایان دهیم. اکنون نیاز به اقدام است»
بربنیاد یافته‌های ملل‌متحد، طالبان تاکنون بیش از ۵۰ فرمان درباره زنان وضع کرده‌اند که به گفته این سازمان به گون مستقیم و غیر مستقیم حقوق زنان را «نقض» کرده است.