افغانستان

طالبان سه تن به شمول یک زن را در کابل و قندهار شلاق زدند

طالبان سه تن به شمول یک زن را در ولایت‌های کابل و قندهار شلاق زدند.

در خبرنامه دادگاه عالی طالبان آمده است که دو تن به شمول یک زن روز پنجشنبه در ولسوالی ده‌سبز کابل شلاق زده شد‌ند.

بر بنیاد این خبرنامه، این افراد متهم به داشتن «روابط نامشروع» بودند و هر کدام ۳۵ دره زده ‌شدند.

در خبرنامه آمده است که مدت حبس مرد چهار سال و مدت حبس زن سه سال از سوی دادگاه طالبان تعیین شده است.

در همین حال، در خبرنامه‌ طالبان آمده است که یک تن از سوی دادگاه نظامی طالبان در قندهار ۳۰ شلاق زده شد.

به گفته خبرنامه، دو متهم دیگر از سوی دادگاه نظامی طالبان در قندهار برائت حاصل کردند.