افغانستان

طالبان خواهان توقف گشت‌زنی هواپیماهای بی‌سرنشین بر حریم هوایی افغانستان هستند

در حالی که گزارش‌ها از ادامه گشت زنی‌های هوا پیماهای بی‌سرنشین در ولایت قندهار رسیده‌اند؛ اما طالبان ادامه گذشت‌زنی‌های این هموا پیما‌ها را بر فضای افغانستان، تجاوز بر حریم هوایی کشور می‌دانند.

معاون سخنگوی طالبان خواهان توقف گشت‌زنی‌های این هوا پیماها از سوی امریکا است.

او می‌گوید: «از طرف امریکایی می‌خواهیم به حریم هوایی افغانستان احترام بگذارد. و از کشورهایی که از حریم هوایی شان برای این پروازها استفاده می‌شود خواهش می‌کنیم که به چنین اقدام اجازه ندهند.»

وزارت خارجه امریکا پیش از این نخواست که در باره گشت‌زنی این هوا پیما‌ها پاسخی ارائه کند.

در تازه ترین مورد، هوای پیمای‌های بی‌سرنیشین در ولایت‌های لغمان، کندهار و پنجشیر گشت‌زنیهای داشته است.

برخی از آگاهان می گویند که امریکا برای از میان برداشتن نگرانی‌های امنیتی برخاسته از تهدیدهای داعش و القاعده فضای افغانستان را با به کار گیری از هوا پیمای بی‌شرنیشین زیر نظارت دارد.

محمد رادمنش آگاه نظامی می‌گوید: «نظر به انکشافات وضعیت امنیتی متاثر از داعش و دیگر گروه‌های تروریستی و فعالیت‌های آنها در أفغانستان و منطقه، گشتزنی طیارات بی سرنشین امریکا به منطور رسد نمودن و رفع نگرانی هایی است که باعث جلوگیری از چالش هایی شود که ممکن به سطح دنیا انکشاف یابد.»

گرچند در مورد اهداف دقیق و روشن گشت‌زنی‌های این هوا پیما‌ها از سوی طالبان و امریکا چیزی گفته نشده؛ اما آنچه هویداست، نمایش قدرت امریکا در فضای هوایی افغانستان است.

شماری دیگری از آگاهان به این باور هستند که گشت‌زنی هوا پیمای بی‌سرنیشین در فضای افغانستان در روشنایی توافق نامه دوحه انجام می‌شود.

هوا پیماهای بی سرنیشین امریکایی در حالی بر فضای هوایی افغانستان گشت‌زنی می‌کنند که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، بازیگران منطقه و جهان بارها هشدار داده‌اند که گروه‌های هراس‌افگن به ویژه داعش شاخه خراسان و شبکه القاعده در زیر چتر حاکمیت طالبان در افغانستان در حالی گسترش فعالیت‌ها وانجام حمله‌های شان هستند.