افغانستان

نزدیک دو هزار مهاجر در یک روز از ایران و پاکستان به کشور باز گشتند

تصویر از آرشیف

وزارت مهاجرین طالبان می‌گوید که هزار و ۷۱۹ مهاجر افغانستان از ایران و ۱۴۸ تن از مهاجران افغانستان روز گذشته (سه شنبه) به کشور باز گشتند.

به گفته این وزارت، مهاجران افغانستان از مرز اسلام قلعه وارد کشور شدند. این مهاجران هم به گونه اجباری و هم به گونه دواطلبانه به کشور باز گشته‌اند.

اما این وزارت می‌گوید که ۲۸ خانواده (۱۴۸ تن) روز گذشته از پاکستان به گونه اجباری اخراج شدند.

این در حالی است که در کمتر از شش ماه گذشته، بیش از نیم میلیون مهاجر افغانستان از پاکستان به گونه اجباری اخراج شده‌اند.