افغانستان

قطع حقوق بازنشستگی همزمان با دستور تازه رهبر طالبان

هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان، به وزیر مالیه اش دستور داده است تا از کسر حقوق بازنشستگی کارمندان نهادهای نظامی و غیر نظامی خودداری کند.

منابع در وزارت مالیه طالبان می‌گویند که این تصیمیم رهبر طالبان به این معنا است که پس از این حقوق بازنشستگی‌ای وجود نخواهد داشت.

رهبر طالبان به وزارت مالیه گفته است که از ماه حمل سال ۱۴۰۳ خورشیدی، کسر پول تقاعد از حقوق کارمندان نظامی و غیر نظامی منع است.

اما شماری از بازنشستگانی که در سه سال پسین از سوی طالبان حقوق شان پرداخت نشده‌اند، می‌گویند که در این شب‌ها و روز های عید با چالش های فراوان اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و خواهان پرداخت حقوق شان هستند.

در این شب‌ها و روز های عید که همه‌گان سرگرم آمادگی برای بزرگ‌داشت آن هستند اما این عید برای بازنشستگانی که از سه سال بدینسو حقوق شان را به دست نیاورده‌اند، پیامی از شادی و دلخوشی ندارد.

ملالی که سرپرست خانواده ۹ نفری است و درنبود حقوق بازنشستگی اش شب ها و روز های پر از نا امیدی را سپری می‌کند.

آنان می‌گویند چشم به امید حقوق شان هستند، از طالبان می‌خواهند که نباید مانع پرداخت آن شوند.

پس از حاکمیت طالبان، این بازنشسته گان همواره خواهان پرداخت حقوق شان شده اند، اما تا هنوز پاسخ مثبتی دریافت نکرده اند.

هر چند آمار مشخصی از بازنشستگان افغانستان در دست نیست، اما پیش از این وزارت مالیه طالبان گفته است که در حدود ۱۴۹هزار بازنشسته از جمله ۱۰هزار باز نشسته زن در انتظار دریافت حقوق شان هستند.