افغانستان

نشرات سه رادیوی محلی وابسته به طالبان در هرات آغاز شد

تلویزیون ملی زیر اداره طالبان گزارش داده است که نشرات رادیو‌ «صدای شریعت»، رادیو «صدای امید» و رادیو «حریت» امروز در هرات آغاز شده است.

همزمان با وضع محدودیت‌های شدید طالبان در برابر رسانه‌ها مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و معاون مقام طالبان در هرات گفته است که «در عصر حاضر از تأثیر رسانه‌ها کسی نمی‌تواند چشم‌پوشی کند».

او افزودنه است که رسانه‌های «ملی و داخلی» باید در تمام «نقاط افغانستان» در دسترس قرار بگیرند.

در همین حال، بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی طالبان، در حال حاضر ۲۸ رسانه‌ی صوتی و تصویری در ولایت‌ هرات فعالیت دارند.

طالبان به دنبال محدودیت‌های گسترده در برابر رسانه‌ها در آخرین مورد گرفتن عکس و تصویربرداری را «گناه کبیره» خوانده‌اند.

فرماندهی امنیه طالبان نیز در خوست به رسانه‌ها هشدار بود که اگر کسی زمینه تماس تلفنی دختران با رسانه‌ها را فراهم کند، «احضار و مورد بازجویی» قرار خواهند گرفت.