افغانستان

برخی خیاطان در قندهار: نرخ نامه‌های طالبان کار و بار ما را با مشکل رو‌به‌رو ساخته است

با نزدیک شدن شب‌ها و روزهای عید، در حالی‌که پیراهن تنبان‌ها و یخن‌ی قندهاری خریداران فراوانی پیدا می‌کند، اما خیاطان قندهاری می‌گویند که امسال؛ نرخ نامه‌های طالبان، کار و بار آنان را با مشکل رو به رو ساخته است.

این خیاطان قندهاری تاکید می‌ورزند که طالبان در نرخ نامه‌های شان مصارف آنان را به گونه همه جانبه در نظر نگرفته اند و آنان از دوخت پراهن تنبان و یخن‌های قندهاری سود مناسبی به دست نمی‌آورند.

شب‌ها و وروزهای پرمشغله و پر از درد سر برای خیاطان، در شب‌های عید خیاطان می‌گویند که گاهی حتا فرصت حرف زدن نمی داشته باشند.

بازار گرم دوخت پیراهن تنبان و یخن‌های قندهاری اما آن‌چه که اینان را نگران ساخته است، نرخ نامه‌ی طالبان است که بهای دوخت یک پیراهن تنبان در آن ۲۵۰ افغانی تعیین شده است.

احمد رحیم، خیاط قندهار می‌گوید: «نرخ نامه را تعیین کردند، اما اول باید با خیاطان مشوره می کردند که کرایه دکان‌های شما چند است و مصارف تان چگونه است؟ این نرخ نامه شان مشکلات ما را زیاد می‌سازد.»

محمد یعقوب شاه، خیاط دیگر قندهار گفت: «حکومت باید مشکلات ما را بشنود، کرایه دکان ها را کم کند و سپس نرخ نامه تعیین کند، حالا من در اینجا هشت هزار افغانی کرایه می پردازم، معاش شاگردان و مصارف خانه هم به دوش من است و در بازار نیز همه چیز قیمت است.»

گویند که در گذشته‌ها نظر به درخواست مشتریان شان پیراهن تنبان‌ها را آماده می‌کردند که در برخی از موارد حتا ۵۰۰ افغانی هزینه می‌برداشت.

نذیر احمد، خیاط قندهار افزود: «هر کسی نرخ خود اش را دارد، مثلا برای من می گوید که برایم ۵۰۰ افغانی یک پیراهن تنبان آماده بساز اما یک چیز خوب بساز، یا کسی دیگر میاید و می گوید که چیز خوب آماده کن به ۳۰۰ افغانی، اما برای ما کم‌تر از آن پولی باقی نمی ماند.»

بشیر احمد، خیاط این ولایت گفت: «بعضی جا هایی است که کرایه دکان های شان یک هزار افغانی است، اما از ما هشت هزار افغانی کرایه می دهیم، نظر به موقعیت و جای دکان و کرایه آن باید این نرخ نامه تعیین می شد.»

اما تنها در قندهار نه، بل پیش از این نبود بهای یک دست در دوخت پیراهن تنبان در بازار های کابل و ولایت های دیگر نیز یکی از انتقاد های مهم شهروندان کشور بوده است.

برخی‌ها می‌گویند که بهای دوخت پیراهن تنبان در شب ها روز های عید نسبت به روز های پیشتر افزایش چشم گیری یافته است.